Miljö & kvalité

Helab satsar på Kvalitets- och miljötänkande i alla led. Vi utbildar vår personal kontinuerligt.

Vårt utvecklade kvalitets- och miljötänkande kombinerar vi med vår gedigna fackkunskap för att erbjuda smarta helhetslösningar för våra kunder.

Vårt verksamhetssystem bygger på rutiner enligt ISO 9001:2000 och ISO 14000.

Kvalitetspolicy

 • Vi skall leverera felfria varor och tjänster i rätt tid.
 • Kvalitet skall vara ett skäl till att utnyttja våra varor och tjänster.
 • Nollfelskravet uppnås genom kunniga och ansvarskännande medarbetare samt genom modern teknik
 • Kvalitetssystemet förbättras ständigt genom årliga revisioner.

Miljöpolicy

 • Vi strävar ständigt efter att förbättra oss ur miljösynpunkt.
 • Genom handlingsplaner och miljömål ingår modernt miljötänkande som en viktig del i hela vår verksamhet.
 • Genom ökad kunskap kring miljöfrågor hos alla anställda vägs miljöaspekter in i alla arbetsuppgifter.
 • Öppet kommunicera vårt miljöarbete så väl externt som internt.
 • Våra mål ligger över lagkraven för vår versamhet.

Arbetsmiljöpolicy

 • HELAB skall vara en säker och trivsam arbetsplats.
 • Alla anställda skall vara väliformerade o utrustningarnas handhavande,lycksrisker och åtgärder vid såväl olyckor som tillbud. Detta skall leda till att arbetsskador minskar och hålls tillbaka.
 • Arbetsrotation skall uppmuntras. Därmed blir arbetet intressantare och påverkar positivt den psykiska, fysiska och sociala miljön.
 • Vid planläggning av produktion, ombyggnader eller arbetsplatsers utforming skall ett gott samarbete med personalen ske på ett tidigt stadium och abetsmiljöaspekterna tas med som en naturlig del av beslutsunderlaget.
 • Vi kall gemensmt arbeta för en drogfri och rökfri miljö där missbruk eller mobbningsproblem ej skall förekomma.
 • Rutiner och blanketter för arbetsmiljö ligger integrerat i verksamhetssystemet.

Elsäkerhetspolicy

 • Helab skall med högsta säkerhet och tekniskt kunnande överlämna säkra anläggningar till kunderna.
 • Helab skall utföra alla elarbeten enligt elsäkerhetslagen och gällande lagar och bestämmelser för elanläggningar.
 • El-materielen skall uppfylla kraven i gällande el-materiel- och EMC föreskrifter samt monteras enligt tillverkarens anvisningar.
 • Helab skall utföra allt elarbete så att el anläggningen vid överlämnandet uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Vårt miljötänkade utgör en trygghet för våra kunder.

Våra mål alltid ligger över lagkraven för vår verksamhet.